Kết Nối Trái Tim Tình Nguyện 2016

  • Đích đến:
  • Khoảng thời gian: 2 days
  • Thời điểm khởi hành: 03/12/2016
  • Thời gian kết thúc: 04/12/2016