Ban Hậu cần thường nhận được sự quý mén từ các bạn tình nguyện viên